Ponuka služieb

Hlavnou činnosťou podnikateľského subjektu Anna Scharfová – ASCHA /FO/ je vedenie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, mzdovej evidencie a PaM pre podnikateľov a organizácie [aj za minulé obdobia] a to v regióne Nitrianskeho a Trnavského kraja.

Štandardné služby:

Spracovávanie a vedenie účtovníctva

Kompletné spracovávanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej evidencie fyzickým aj právnickým osobám a v rámci toho:

 • evidencia hmotného a nehmotného majetku /účtovné a daňové odpisy/
 • sledovanie pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH
 • mzdy a personalistika s kompletnou evidenciou
 • účtovanie zásob
 • príprava daňového priznania
 • mesačné, štvrťročné, polročné a ročné prehľady o stave aktív a pasív
 • zostavenie súvahy a vyčíslenie hospodárskeho výsledku
 • iné služby súvisiace s účtovníctvom podľa požiadaviek zákazníka

Poradenstvo

Účtovné, daňové, ekonomické a finančné poradenstvo:

 1. poradenstvo v rámci vedenia účtovníctva:

  Správne vedenie účtovníctva na základe aktuálne platnej ekonomicko-finančnej legislatívy a umožnenie podnikateľom využiť legálne možnosti znižovania daňového zaťaženia.

  • upozorníme Vás na dôležité zmeny legislatívy,
  • postaráme sa, aby Vaše účtovné a daňové doklady obsahovali všetky náležitosti,
  • odporučíme Vám daňovo najvýhodnejšie postupy účtovania
  • vypracovanie interných smerníc
 2. Mesačné prehľady hospodárenia:

  Našim klientom ponúkame možnosť zostavovania pravidelných mesačných prehľadov hospodárenia.

  • získate prehľad o štruktúre výnosov a nákladov,
  • získate informácie o hospodárení stredísk,
  • budete mať prehľad o rentabilite zákaziek,
  • budete mať možnosť sledovať vývoj hospodárenia

Účtovná závierka

Vyhotovenie a kontrola účtovnej závierky:

 • kontrola súladu vykonania závierky s platnými účtovnými predpismi, princípmi a postupmi
 • kontrola zaúčtovaných dokladov
 • oboznámenie majiteľov a riadiacich pracovníkov podniku so stavom účtovnej závierky a účtovníctva celkovo
 • počas činnosti upozorňujeme riadiacich pracovníkov na nedostatky v účtovnej evidencii. Zároveň navrhujeme zmeny účtovníctva.
 • Vypracovanie Výročnej správy o hospodárení firmy

Zastupovanie daňového subjektu

Zastupovanie daňového subjektu s úradmi:

 • zastupovanie subjektu pri daňovej kontrole
 • komunikácia s obvodným úradom – odbor živnostenského podnikania
 • komunikácia so sociálnou a zdravotnými poisťovňami