Ceny za služby

Cena za vedenie účtovníctva sa tvorí dohodou so zákazníkom. Záleží na konkrétnych podmienkach a cena je vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy. Na základe individuálneho posúdenia potrieb a rozsahu spolupráce bude vypracovaná cenová ponuka, ktorá bude závisieť od typu služby, veľkosti účtovnej agendy, počtu zamestnancov a iných parametrov.

Orientačné ceny služieb:

Cenník mzdy a personalistika

popis názov € / kus
spracovanie mzdy pracovník v HPP 7,00
pracovník DVP 5,00
oznamovacia povinnosť prihláška alebo odhláška zamestnanca v ZP 1,50
prihláška alebo odhláška zamestnanca v SP 1,50
prihláška alebo odhláška zamestnávateľa v SP, ZP 3,30
ELDP, PN 2,00
oznamovanie zmien platiteľa poistného pri PN, materskej atď. 1,50
oznámenie zmeny čísla účtu, adresy, atď zamestnávateľa pre SP alebo ZP 5,00
hlásenia pre DU mesačný prehľad 10,00
ročné hlásenie firma s počtom do 10 zamestnancov 10,00
ročné hlásenie firma s počtom od 11 do 30 zamestnancov 20,00
ročné hlásenie firma s počtom zamestnancov 31 a viac 30,00
oznamovacia povinnosť vznik alebo zánik platiteľa dane 5,00
ročné zúčtovanie zúčtovanie dane zamestnanca 5,00
štatistické výkazy mesačný výkaz 5,00
kvartálny výkaz 10,00
ročný výkaz 20,00
interné smernice interné smernice mzdové účtovníctvo 15,00
ostatné potvrdenie o príjme na základe požiadavky zamestnanca alebo zamestnávateľa 2,00

Poznámka:

  • Minimálna cena za spracovanie miezd je 25,- € / mesiac.
  • Cena je možná dohodou v závislosti na počte spracovávaných miezd.

Cenník jednoduché účtovníctvo

popis názov € / kus
účtovníctvo účtovná položka v denníku 0,50
evidencia došlých faktúr a ostatných záväzkov 0,50
evidencia odoslaných faktúr a ostatných pohľadávok 0,50
DPH vyhotovenie výkazu DPH 10,00
vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH 10,00
majetok zaradenie obstaraného dlhodobého majetku do evidencie firmy 5,00
ostatné kopírovanie dokladov ,ktoré strácajú svoju životnosť 0,15

Poznámka:

  • Minimálna cena za vedenie účtovníctva je 20,- € / mesiac.

Cenník podvojné účtovníctvo

popis názov € / kus
účtovníctvo účtovná položka v denníku 0,60
evidencia došlých faktúr 1,00
evidencia odoslaných faktúr 1,00
DPH vyhotovenie výkazu DPH 10,00
vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH 10,00
majetok zaradenie obstaraného dlhodobého majetku do evidencie firmy 5,00
ostatné kopírovanie dokladov ,ktoré strácajú svoju životnosť 0,15

Poznámka:

  • Minimálna cena za vedenie účtovníctva je 50,- € / mesiac.

Cenník daňové priznania

popis názov € / kus
daňové priznanie typ A zamestnanec príjem od 1 - 2 zamestnávateľov SR 10,00
zamestnanec príjem 3 a viac zamestnávatelia SR 15,00
zamestnanec príjmy v zahraničí 20,00
daňové priznanie typ B zamestnanec SR + zamestnanec /EU/+ príjem z nájmu paušálne výdavky 35,00
SZČO FO paušálne výdavky 35,00
SZČO FO preukazateľné výdavky* 65,00
daňové priznanie PO spoločnosť s ručením obmedzeným 100,00
nezisková organizácia 65,00
ostatné poznámky k účtovnej závierke 35,00
súvaha 25,00
výkaz ziskov a strát 25,00
IUZ - Mikro, Stredné firmy 40,00
inventarizácie majetku a záväzkov podvojné účtovníctvo 25,00
interné smernice podvojné účtovníctvo 30,00
interné smernice jednoduché účtovníctvo 20,00
daň z motorových vozdiel DP za 1 - 2 vozidlá 10,00
DP 3-5 vozidiel 15,00
DP 6 vozidiel a viac 20,00

* pri vypracovaní DP SZČO FO s preukazateľnými výdavkami je k uvedenej cene prirátaná ešte cena v zmylse sadzobníka spracovanie jednoduchého účtovníctva

Cenník iné služby

popis názov € / kus
administratíva administratívne práce na základe požiadavky klienta 15,00
administratívne práce súvisiace s vedením účtovníctva , nešpecifikované 15,00
vyhotovovanie výkazov pre potreby bánk 20,00
vyhotovovanie podkladov pre potreby ÚPSVaR, ZP, SP, nešpecifikované v ostatných sadzobníkoch 20,00

Cenníky sú platné od 01. 01. 2016.