Ponuka služieb

Hlavnou činnosťou podnikateľského subjektu Anna Scharfová – ASCHA /FO/ je vedenie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, mzdovej evidencie a PaM pre podnikateľov a organizácie [aj za minulé obdobia] a to v regióne Nitrianskeho a Trnavského kraja.

Štandardné služby:

Spracovávanie a vedenie účtovníctva

Kompletné spracovávanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej evidencie fyzickým aj právnickým osobám a v rámci toho:

 • evidencia hmotného a nehmotného majetku /účtovné a daňové odpisy/
 • sledovanie pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH
 • mzdy a personalistika s kompletnou evidenciou
 • účtovanie zásob
 • príprava daňového priznania
 • mesačné, štvrťročné, polročné a ročné prehľady o stave aktív a pasív
 • zostavenie súvahy a vyčíslenie hospodárskeho výsledku
 • iné služby súvisiace s účtovníctvom podľa požiadaviek zákazníka

Poradenstvo

Účtovné, daňové, ekonomické a finančné poradenstvo:

 1. poradenstvo v rámci vedenia účtovníctva:

  Správne vedenie účtovníctva na základe aktuálne platnej ekonomicko-finančnej legislatívy a umožnenie podnikateľom využiť legálne možnosti znižovania daňového zaťaženia.

  • upozorníme Vás na dôležité zmeny legislatívy,
  • postaráme sa, aby Vaše účtovné a daňové doklady obsahovali všetky náležitosti,
  • odporučíme Vám daňovo najvýhodnejšie postupy účtovania
  • vypracovanie interných smerníc
 2. Mesačné prehľady hospodárenia:

  Našim klientom ponúkame možnosť zostavovania pravidelných mesačných prehľadov hospodárenia.

  • získate prehľad o štruktúre výnosov a nákladov,
  • získate informácie o hospodárení stredísk,
  • budete mať prehľad o rentabilite zákaziek,
  • budete mať možnosť sledovať vývoj hospodárenia

Účtovná závierka

Vyhotovenie a kontrola účtovnej závierky:

 • kontrola súladu vykonania závierky s platnými účtovnými predpismi, princípmi a postupmi
 • kontrola zaúčtovaných dokladov
 • oboznámenie majiteľov a riadiacich pracovníkov podniku so stavom účtovnej závierky a účtovníctva celkovo
 • počas činnosti upozorňujeme riadiacich pracovníkov na nedostatky v účtovnej evidencii. Zároveň navrhujeme zmeny účtovníctva.
 • Vypracovanie Výročnej správy o hospodárení firmy

Zastupovanie daňového subjektu

Zastupovanie daňového subjektu s úradmi:

 • zastupovanie subjektu pri daňovej kontrole
 • komunikácia s obvodným úradom – odbor živnostenského podnikania
 • komunikácia so sociálnou a zdravotnými poisťovňami

Ceny za služby

Cena za vedenie účtovníctva sa tvorí dohodou so zákazníkom. Záleží na konkrétnych podmienkach a cena je vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy. Na základe individuálneho posúdenia potrieb a rozsahu spolupráce bude vypracovaná cenová ponuka, ktorá bude závisieť od typu služby, veľkosti účtovnej agendy, počtu zamestnancov a iných parametrov.

Orientačné ceny služieb:

Cenník mzdy a personalistika

popis názov € / kus
spracovanie mzdy pracovník v HPP 7,00
pracovník DVP 5,00
oznamovacia povinnosť prihláška alebo odhláška zamestnanca v ZP 1,50
prihláška alebo odhláška zamestnanca v SP 1,50
prihláška alebo odhláška zamestnávateľa v SP, ZP 3,30
ELDP, PN 2,00
oznamovanie zmien platiteľa poistného pri PN, materskej atď. 1,50
oznámenie zmeny čísla účtu, adresy, atď zamestnávateľa pre SP alebo ZP 5,00
hlásenia pre DU mesačný prehľad 10,00
ročné hlásenie firma s počtom do 10 zamestnancov 10,00
ročné hlásenie firma s počtom od 11 do 30 zamestnancov 20,00
ročné hlásenie firma s počtom zamestnancov 31 a viac 30,00
oznamovacia povinnosť vznik alebo zánik platiteľa dane 5,00
ročné zúčtovanie zúčtovanie dane zamestnanca 5,00
štatistické výkazy mesačný výkaz 5,00
kvartálny výkaz 10,00
ročný výkaz 20,00
interné smernice interné smernice mzdové účtovníctvo 15,00
ostatné potvrdenie o príjme na základe požiadavky zamestnanca alebo zamestnávateľa 2,00

Poznámka:

 • Minimálna cena za spracovanie miezd je 25,- € / mesiac.
 • Cena je možná dohodou v závislosti na počte spracovávaných miezd.

Cenník jednoduché účtovníctvo

popis názov € / kus
účtovníctvo účtovná položka v denníku 0,50
evidencia došlých faktúr a ostatných záväzkov 0,50
evidencia odoslaných faktúr a ostatných pohľadávok 0,50
DPH vyhotovenie výkazu DPH 10,00
vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH 10,00
majetok zaradenie obstaraného dlhodobého majetku do evidencie firmy 5,00
ostatné kopírovanie dokladov ,ktoré strácajú svoju životnosť 0,15

Poznámka:

 • Minimálna cena za vedenie účtovníctva je 20,- € / mesiac.

Cenník podvojné účtovníctvo

popis názov € / kus
účtovníctvo účtovná položka v denníku 0,60
evidencia došlých faktúr 1,00
evidencia odoslaných faktúr 1,00
DPH vyhotovenie výkazu DPH 10,00
vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH 10,00
majetok zaradenie obstaraného dlhodobého majetku do evidencie firmy 5,00
ostatné kopírovanie dokladov ,ktoré strácajú svoju životnosť 0,15

Poznámka:

 • Minimálna cena za vedenie účtovníctva je 50,- € / mesiac.

Cenník daňové priznania

popis názov € / kus
daňové priznanie typ A zamestnanec príjem od 1 - 2 zamestnávateľov SR 10,00
zamestnanec príjem 3 a viac zamestnávatelia SR 15,00
zamestnanec príjmy v zahraničí 20,00
daňové priznanie typ B zamestnanec SR + zamestnanec /EU/+ príjem z nájmu paušálne výdavky 35,00
SZČO FO paušálne výdavky 35,00
SZČO FO preukazateľné výdavky* 65,00
daňové priznanie PO spoločnosť s ručením obmedzeným 100,00
nezisková organizácia 65,00
ostatné poznámky k účtovnej závierke 35,00
súvaha 25,00
výkaz ziskov a strát 25,00
IUZ - Mikro, Stredné firmy 40,00
inventarizácie majetku a záväzkov podvojné účtovníctvo 25,00
interné smernice podvojné účtovníctvo 30,00
interné smernice jednoduché účtovníctvo 20,00
daň z motorových vozdiel DP za 1 - 2 vozidlá 10,00
DP 3-5 vozidiel 15,00
DP 6 vozidiel a viac 20,00

* pri vypracovaní DP SZČO FO s preukazateľnými výdavkami je k uvedenej cene prirátaná ešte cena v zmylse sadzobníka spracovanie jednoduchého účtovníctva

Cenník iné služby

popis názov € / kus
administratíva administratívne práce na základe požiadavky klienta 15,00
administratívne práce súvisiace s vedením účtovníctva , nešpecifikované 15,00
vyhotovovanie výkazov pre potreby bánk 20,00
vyhotovovanie podkladov pre potreby ÚPSVaR, ZP, SP, nešpecifikované v ostatných sadzobníkoch 20,00

Cenníky sú platné od 01. 01. 2016.

Kontakt

Anna Scharfová - ASCHA
Zbehy 311
951 42 Zbehy
mobil: 0948/585 002
e-mail:

Polia označené * sú povinné.